Սոցիալական ձեռնարկություն

Ընդհանուր նկարագիր

Տվյալ դասընթացը հասցեագրված է այն ոչ-առևտրային ոչ-կառավարական կառույցներին, որոնք սեփական ֆինանսական հոսքերի աղբյուները զանազանելու նպատակով հետաքրքված են նախաձեռնել ձեռնարկատիրական գործունեություն, որից ստացված ֆինանսական հոսքերը կուղղվեն առաքելության իրականացմանը:

Դասընթացի արդյունքում մասնակիցները

 • կծանոթանան սոցիալական ձեռնարկության գաղափարին և տարբերակներին,
 • հնարավորություն կունենան որոշակի մեթոդիկաների միջոցով գնահատել իրենց կազմակերպության պատրաստվածությունը ձեռնարկատիրական գործունեության ծավալման համար,
 • մշակել, ընտրել և գնահատել սոցիալական ձեռնարկության գաղափարներ իրենց կազմակերպության համար
 • ձեռք կբերեն գիտելիքներ և հմտություններ բիզնես պլանի կազմման ոլորտում:

Դասընթացի թեմաները և մեթոդիկան

Դասընթացը ներառում է հետևյալ թեմաները.

 • Ինչ է սոցիալական ձեռնարկություն` սահմանումներ, գաղափարներ, տարբերությունը ավանդական ձեռնարկատիրությունից
 • Սոցիալական ձեռնարկության տեսակները
 • Սոցիալական ձեռնարկատիրություն նախաձեռնելու հիմքերը, նպատակները, ռիսկերը և օգուտները
  • Կազմակերպության պատրաստակամությունը սկսելու սոցիալական ձեռնարկատիրական գործունեություն
  • Սոց. ձեռնարկատիրության գաղափարների մշակում և ընտրություն
  • Գաղափարների իրատեսականության վերլուծություն
 • Սոցիալական ձեռնարկության գործունեության պլանավորում
  • Բիզնես պլանի անհրաժեշտությունը
  • Բիզնես պլանի հիմնական բաղադրիչները
  • Մարքեթինգային պլան
  • Գործառնական պլան
  • Մարդկային ռեսուրսների պլան
  • Ֆինանսական պլան
  • Գործնական վարժություններ
 • Սոցիալական ձեռնարկատիրությունը Հայաստանում` հաջողված օրինակներ և քաղված դասեր

Դասընթացը կիրականացվի ինտերակտիվ եղանակով, համադրելով ներկայացման, անհատական ու խմբային գործնական աշխատանքների, վարժությունների մեթոդները:

Դասընթացի տևողությունը

Դասընթացի տևողությունն է 15 ժամ: