Տրամաբանական կառուցվածքը որպես ծրագրի պլանավորման և իրականացման արդյունավետ գործիք

Ընդհանուր նկարագիր

Տվյալ դասընթացը հասցեագրված է այն կազմակերպություններին և անհատներին, որոնք ցանկանում են բարելավել եւ զարգացնել ծրագրի տրամաբանական կառուցվածքի (ՏԿ) մշակման իրենց հմտությունները:

Դասընթացի արդյունքում մասնակիցները

 • կբացահայտեն տրամաբանական կառուցվածքի` որպես պլանավորման, իրականացման և մոնիտորինգի գործիքի կիրառման հնարավորությունները,
 • կկարողանան ճիշտ ձևակերպել նպատակը, արդյունքները և միջոցները տրամաբանական կառուցվածքում,
 • ձեռք կբերեն ցուցանիշների և թիրախների սահմանման հմտություններ,
 • կտարբերակեն ստուգման մեթոդների տեսակները և սահմանման մոտեցումներ:

Դասընթացի թեմաները և մեթոդները

Դասընթացը անդրադառնում է հետևյալ թեմաներին.

 • ՏԿ մոտեցումը, դերը և տեղը ծրագրում
 • ՏԿ մշակման հիմնական փուլերը
 • Հիմնախնդիրների ծառի մշակում
 • Շահագրգիռ կողմերի վերլուծություն
 • Նպատակների ծառի մշակում
 • Միջամտման ռազմավարության
 • Նպատակ, արդյունքներ և միջոցներ, պատճառահետևանքային կապերը
 • Արտաքին գործոնների վերլուծություն, ենթադրություններ
 • Ցուցանիշներ և ստուգման մեթոդներ
 • ՏԿ օգտագործումը ծրագրի իրականացման ու մոնիտորինգի գործընթացում
 • Աշխատանքային պլան կամ գանտի աղյուսակ

Դասընթացի ընթացքում մասնակիցներին տրվում են տպագիր նյութեր դասընթացի թեմաների համառոտ բովանդակությամբ և քննարկվող նյութերի կոնկրետ օրինակներ: Դասընթացի մեթոդները ներառում են սլայդերի ներկայացում, քննարկումներ, հարցուպատասխան, գործնական առաջադրանքների կատարում:

Դասընթացի տևողությունը

Դասընթացի տևողությունն է 10 ժամ: