Ծրագրի կառավարում

Ընդհանուր նկարագիր

Տվյալ դասընթացը հասցեագրված է կազմակերպությունների ղեկավարներին և ծրագրերի պատասխանատուներին, ինչպես նաև ծրագրային գործունեության մեջ ընդգրկված այլ անձանց, որոնք ցանկանում են բարելավել իրենց գիտելիքները և հմտությունները ծրագրի պլանավորոման, իրականացման, վերանայման և ընդհանրապես կառավարման բնագավառում:

Դասընթացի արդյունքում մասնակիցները

 • կծանոթանան ծրագրերի կառավարման ոլորտի հիմնական հասկացություններին և բաղադրիչներին
 • կկարողանան սահմանել ծրագրի նպատակները
 • ձեռք կբերեն ծրագրի կառավարման հիմանկան գործիքների օգտագործման հմտություններ

Դասընթացի թեմաները և մեթոդիկան

Դասընթացում ընդգրկված են հետևյալ թեմաները.

 • ծրագրի կառավարման գաղափարը և ասպեկտները
  • ծրագիր հասկացությունը և նշանակությունը հասարակական սեկտորում, ծրագրի բնորոշիչները
  • ծրագրի կառավարման հիմնական սկզբունքները
  • արտաքին և ներքին միջավայրի գործոնները ծրագրում
  • ծրագրի կառավարման ցիկլը
  • հաջողության և անհաջողության գործոնները
  • նպատակի ծառը
 • ծրագրի կառավարման բաղադրիչները
  • կարիքների բացահայտում և նպատակի սահմանում
  • պլանավորում
  • ժամանակի կառավարում
  • ֆինանսական կառավարում և ֆոնդահայթայթում
  • թիմի կառավարում f. ծրագրի մոնիտորինգ և գնահատում
  • հաշվետվությունների մշակում և ներկայացում
Դասընթացը կիրականացվի ինտերակտիվ եղանակով, համադրելով ներկայացման, անհատական ու խմբային գործնական աշխատանքների, վարժությունների մեթոդները:

Դասընթացի տևողությունը

Դասընթացի տևողությունն է 18 ժամ: