Կազմակերպական զարգացման պլանավորում և կառավարում

Ընդհանուր նկարագիր

Տվյալ դասընթացը հասցեագրված է այն առևտրային և ոչ-առևտրային այն կառույցներին, որոնք գիտակցում են կազմակերպական զարգացման պատշաճ մակարդակի անհրաժեշտությունը կազմակերպության գործունեության արդյունավետության և ռեսուրսների ռացիոնալ կառավարման համար:

Դասընթացի արդյունքում մասնակիցները

 • կծանոթանան կազմակերպական զարգացման ոլորտի հիմնական հասկացություններին և բաղադրիչներին
 • կկարողանան գնահատել իրենց կազմակերպության զարգացման մակարդակը, ուժեղ և թույլ կողմերը` համապատասխան միջոցառումներ ձեռնարկելու համար
 • ձեռք կբերեն ընդհանուր գիտելիքներ կազմակերպական զարգացման ոլորտների վերաբերյալ
 • նախնական փորձ ձեռք կբերեն կազմակերպական զարգացման հետ կապված որոշ փաստաթղթերի մշակման գործում
 • կբացահայտեն կազմակերպական զարգացման նշանակությունը կազմակերպության առաջընթացի համատեքստում

Դասընթացի թեմաները և մեթոդիկան

Դասընթացը ընդգրկում է հետևյալ թեմաները.

 • Կազմակերպական զարգացման (ԿԶ) գաղափարը, նշանակությունը կազմակերպության կյանքում
  • ԿԶ հասկացությունը և նշանակությունը կազմակերպության համար
  • կազմակերպության զարգացման փուլերը
  • ԿԶ հիմնական սկզբունքները
  • արտաքին և ներքին միջավայրի գործոնները
 • Կազմակերպական զարգացման ոլորտներ
  • ղեկավարում և ռազմավարական պլանավորում
  • գործառնական կառավարում
  • ֆինանսական կառավարում և կայունություն
  • մարդկային և նյութական ռեսուրսներ
  • ծրագրեր և ծառայություններ
  • արտաքին հարաբերություններ
 • Կազմակերպական զարգացման պլանավորում և կառավարում
  • ռազմավարական պլանավորում և կառավարում
  • մարդկային ռեսուրսների կառավարում
  • ղեկավարման համակարգ
  • հաղորդակցության և տեղեկատվական համակարգ
  • կազմակերպության կարգեր և ընթացակարգեր
  • ծրագրի կառավարում

Դասընթացը կիրականացվի ինտերակտիվ եղանակով, համադրելով ներկայացման, անհատական ու խմբային գործնական աշխատանքների, վարժությունների մեթոդները:

Դասընթացի տևողությունը

Դասընթացի տևողությունն է 15 ժամ: