Կազմակերպական զարգացման գնահատում և կարողությունների զարգացման պլանավորում-2011-2012թթ.

Ծրագիրն իրականացվում է Վորլդ Վիժն Երևան տարածքային զարգացման ծրագրի (ՏԶԾ) պատվերով և նպատակն է հզորացնել Երևան ՏԶԾ-ի գործընկեր ՀԿ-ների կազմակերպական կարողությունները կազմակերպական կարողությունների զարգացման  գործընթացը (ԿԿԶԳ) ավարտելուց հետո:

ԿԿԶԳ-ն երկարատև գործընթաց է, ուստի գնահատման փուլն ավարտելուց հետո ենթադրվում է, որ ՔԶՀՀ-ն կշարունակի աշխատել նշված ՀԿ-ների հետ` աջակցելով կարողությունների զարգացման պլանի իրականացմանը: