Կազմակերպության ծրագրերի մոնիտորինգ և գնահատում

Ընդհանուր նկարագիր

Տվյալ դասընթացը հասցեագրված է կազմակերպությունների ղեկավարներին եւ մոնիտորինգի ու գնահատման ոլորտներում ներգրավված աշխատակիցներին, որոնք ցանկանում են զարգացնել իրենց գիտելիքները եւ ունակությունները ծրագրերի մոնիտորինգի ու գնահատման ոլորտում:

Դասընթացի արդյունքում մասնակիցները

 • կծանոթանան ծրագրի կառավարման ցիկլին և յուրաքանչյուր փուլում մոնիտորինգի ու գնահատման դերին,
 • կտարբերակեն մոնիտորինգի և գնահատման տեսակները,
 • կկարողանան մշակել մոնիտորինգի հարցերը և ցուցանիշները,
 • կթվարկեն մոնիտորինգի և գնահատման ընթացքի քայլերը,
 • ձեռք կբերեն գիտելիքներ մոնիտորինգի և գնահատման ընթացքում ինֆորմացիայի հավաքագրման մեթոդների կիրառման վերաբերյալ,
 • կսովորեն մոնիտորինգի եւ գնահատման արդյունքների ներկայացման և օգտագործման ձևերի մասին,
 • կհասկանան մոնիտորինգի եւ գնահատման տարբերությունները:

Դասընթացը ընդգրկում է հետևյալ թեմաները.

 • Ծրագրի կառավարման ցիկլը և մոնիտորինգի և գնահատման դերը ցիկլի ընթացքում
 • Մոնիտորինգի և գնահատման տարբերությունները
 • Մոնիտորինգի անհրաժեշտությունը և կարևորությունը
 • Մոնիտորինգի տեսակները
 • Մոնիտորինգի ընթացքի քայլերը.
  • կատարողականության մոնիտորինգի պլանի մշակում
  • ելակետային տվյալների հավաքագրում և ամփոփում
  • ինֆորմացիայի հավաքագրում և ինֆորմացիայի հավաքագրման քանակական մեթոդները
  • ինֆորմացիայի հավաքագրման որակական մեթոդները
  • ինֆորմացիայի վերլուծություն
  • հաշվետվությունների պատրաստում
 • Գնահատման անհրաժեշտությունը և կարևորությունը
 • Գնահատման տեսակները
 • Գնահատող հետազոտության քայլերը
  • գնահատման տեխնիկական առաջադրանք
  • գնահատման նպատակների սահմանում
  • գնահատման պլանի մշակում
  • գնահատման հարցերի որոշում և թիրախների ճշտում
  • գնահատման մեթոդաբանությունը
  • ինֆորմացիայի մուտքագրում և արդյունքների ներկայացում

Դասընթացի տևողությունը

Դասընթացի տևողությունն է 12 ժամ: