Մարդկային ռեսուրսների կառավարման հիմունքներ

Ընդհանուր նկարագիր

Մարդկային ռեսուրսները հավանաբար կազմակերպության ամենաարժեքավոր ռեսուրսն են հանդիսանում: Եվ հենց մարդկային ռեսուրսների կառավարման արդյունավետությունից է հաճախ կախված, թե որքանով արդյունավետ է կազմակերպության աշխատանքը ընդհանրապես և որքանով է կազմակերպությունը հասնում նախանշված նպատակներին:

Տվյալ դասընթացը հասցեագրված է կազմակերպությունների ղեկավարներին և մարդկային ռեսուրսների կառավարման պատասխանատուներին, որոնք ցանկանում են բարելավել իրենց գիտելիքները մարդկային ռեսուրսների կառավարման բնագավառում, ձեռք բերել հմտություններ աշխատանքի ընդունման, աշխատանքային նկարագրերի մշակման, հաղորդակցության և այլ բնագավառներում:

Դասընթացի արդյունքում մասնակիցները

 • կծանոթանան մարդկային ռեսուրսների կառավարման ոլորտի հիմնական հասկացություններին և բաղադրիչներին
 • կկարողանան կազմել մարդկային ռեսուրսների կառավարման հետ առնչվող մի շարք փաստաթղթեր, մասնավորապես, աշխատանքի նկարագրեր, կատարողականության գնահատման ձևեր
 • կբացահայտեն մարդկային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարման մոտեցումներն ու գործիքները

Դասընթացի թեմաները և մեթոդիկան

Դասընթացում ընդգրկված են հետևյալ թեմաները.

 • մարդկային ռեսուրսների կառավարման հիմունքները
  • մարդկային ռեսուրսների կառավարման հասկացությունը և անհրաժեշտությունը
  • կազմակերպական մշակույթը և մարդկային ռեսուրսների կառավարումը
  • մարդկային ռեսուրսների կառավարման հիմնական սկզբունքները
  • կազմակերպության կառուցվածքի նախագծում
  • աշխատուժի պլանավորում
 • մարդկային ռեսուրսների կառավարման ընթացակարգերը
  • աշխատանքի ընդունում
  • աշխատանքային նկարագրեր
  • մոտիվացիոն համակարգերի ստեղծում
  • կատարողականության գնահատում
  • ուսուցում և մասնագիտական աճի պլանավորում
 • մարդկային ռեսուրսների կառավարման հիմնաքարերը
  • լիդերություն
  • որոշումների ընդունում
  • կոնֆլիկտների կառավարում
  • բանակցային հմտություններ
  • հաղորդակցություն և տեղեկատվության փոխանակում
  • ժամանակի կառավարում
  • թիմային աշխատանք

Դասընթացի ընթացքում մասնակիցներին տրվում են տպագիր նյութեր դասընթացի թեմաների համառոտ բովանդակությամբ և քննարկվող նյութերի կոնկրետ օրինակներ: Դասընթացի մեթոդները ներառում են սլայդերի ներկայացում, քննարկումներ, հարցուպատասխան, տարբեր թեմաներով գործնական առաջադրանքների կատարում

Դասընթացի տևողությունը

Դասընթացի տևողությունն է 16 ժամ: